Doel & Organisatie

Doel

Het in stand houden van een natuurrijke omgeving rekeninghoudend met een levensvatbare bedrijfsvoering voor de boer, aantrekkelijk om in te wonen of anderszins te verblijven.

Organisatie

Zoals eerder vermeld is Ons Belang een vereniging. De verenigingsstructuur bestaat uit een bestuur met adviseur en tal van andere vrijwilligers.
Voor financiering van de activiteiten en evenementen zijn wij afhankelijk van lidmaatschapsgelden, donaties en giften.

Bestuur
Het bestuur van Ons Belang wordt gevormd door boeren- en burgerleden uit de omgeving en bestaat uit de volgende personen:

  • Gert-Jan Oosterhuis, akkerbouwer (voorzitter)
  • Jan Veenkamp, akkerbouwer (secretaris)
  • Robert Bakker, melkveebedrijf (penningmeester)
  • Willard Wigboldus, veehouderij (algemeen lid)
  • Arnold van den Berg, burgerlid
  • Ariën Baken, bestuursadviseur, administratieve coördinatie en coördinator veldwerk

Overige vrijwilligers

* Vrijwilligers die het leven en welzijn van de vogelstand in de gaten houden. Door structureel en met regelmaat vogeltellingen te houden, onder aansturing en coördinatie van Bauke Koole ontstaat een betrouwbaar beeld van de vogelstand in onze omgeving. Karakteristieke vogelsoorten voor ons gebied hebben hierbij speciale aandacht.

* Met name stedelingen, maar ook andere burgers komen steeds verder af te staan van de natuur en het proces van voedselproductie, terwijl onze huidige maatschappij vraagt om verantwoording en transparantie. Om het contact met de “gewone” burger te vergroten worden regelmatig publieksevenementen georganiseerd, waarbij een beroep wordt gedaan op vrijwilligers als: mensen uit de praktijk (boeren), rondleiders, voorlichters, verkeersregelaars, etc.